UŞAKLIK ZAMANIN KRİZİSLERİ... YAKINDA OKULA, YADA 7 YAŞ КRİZİSİ
Edi yaşında uşak okul öncesi zamanından okul zamanına geçer. Krizisin en önemni sebebi – uşaan türlü-türlü oynamak zamanın bitmesi.
1135 defa okunmuş - 26 Aralık 2013 - Perşembe 12:09

   Hepsi okul öncesi oyunnar kızçaazlar hem çocucaklar için diildi sade onnarın en sevgili işleri, ama  kendilerini ilerletmäk için oyunnar – stimuldu. Oyun aşırı uşaklar üürenärdilär türlü soţial rolleri, genişledärdilär intelektlerini, üürenärdilär götürmää kendini hem kullanmaa emoţiyalarını. Hep okadar erken yada biraz geç yaklaşêr moment, açan personajlar, oyuncaklar artık etişmeerlär 6-7 yaşındakı uşaa doz-dolayı üürenmesi için. Uşak isteer üürenmää türlü olayların sebeplerini, üürenmää ilersini hem plannamaa kendisinin yapılacek işlerini. Kär okul öncesi hem küçük klaslar kertiindä başlêêr üzä çıkmaa istemäklär yapmaa soţial rolleri. Bu rollerdän biri dä olêr uşaan istemesi girmää ÜÜRENİCİ statusuna. Krizis zamanında belli ediler hazırlık okul için.

 7 YAŞ KRİZİS BELİRTİLERİ:

 

 Tez yorgunnuk, üfkelenmäk, fırlamak, küçük agresiyalar (sansın kimi becermekerini unudêr), agresiya yada tersinä utancaklık, raatsızlık, kendini aşaa düşürmäk, aalamak.

     7 yaş krizisin zamanında seftä belli olêr duygulanmalar. Başka türlü sölärsäk, uşak başlêêr annamaa sebepleri hem baalama biri-birinä olayları. Başlêêr kendini sıkmaa,  sevmää, nota koymaa. Türlü istemeklär başarılı olmaa üzä çıkêr kär bu yaşlarda, çünkü bu zamanda annamaa başlêêr, ani kimi işlerä, olaylara, yaptıklara duygulanêr, seviner, kahırlanêr.

      Var nasıl olsun sevindirmeyän çıkışlar da: istämemäk üürenmää hem gezmää okula, kötü üürenmäk, akrannarınnan problemalar,  kendini yannış notalamaklan birliktä raatsızlık, var nasıl büüsün nevroz, angısını lääzım ilaçlamaa nevrologun hem psihologun yardımnarınnan. 

 NASAATLAR ANA-BOBALARA, KİMİN UŞAKLARI YAŞÊÊRLAR KRİZİS:

  • En önemni nasaat – olun pek dikkatlı uşaa, sevin onu, ama «baalamayın» onu kendinizä, ko olsun onun kendi dostları, kendi çevresi.
  • Hazır olun uşaa yardımnamaa, seslemää hem kuvetlendirmää.
  • Başarının kuralı – dostluk hem ayledä açık baalantılar.
  • Öncedän kontrol edin uşaan okul için hazırlıını.
  • Yapın hazırlık intelektin hem lafetmenin ilerlenmesi için: kullanın ilerlemäk yaptıracek oyunnarı, okuyun bilgi verici kiyatları, masalları, peetleri, yapın  aranızda dialog.
  • Üüredin uşaa emoţiyalarını kontrol etmää, kendinizi dä savaşın ona görä götürmää (var maasuz bunun için oyunnar).
  • Dikkatlı olun uşaan saalıına. Hasta hem yufka uşaklar taa yavaş kablederlär eni bilgileri, girämeerlär  insannarlan kontakta, hızlı yorulêrlar.
  •  Savaşın dooru seçmää çizgiyi, angısına görä uşaa örnek olacenız. O lääzım eskisindän biraz başkalaşsın, çünkü uşak ta diişti. Siz bilersiniz neçin ölä oldu, annayın hem yardım edin büüyän uşaanıza.
  •  Uşakların zor hem krizis zamannarında büüklerin en dooru yapılacek işleri: saburlu olmaa, vakıt ayırmaa, dikkatlı olmaa, herzamankı kuralları uşaa unutturmamaa, büümesinnän baalı diişilmekleri hesaba almaa hem annamaa.

 

 Lüdmila Kılçik

 

Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...